B00 Owen Defense, 2.d4 Bb7 – meine Partien 1

zurück zu B00 Owen Defense, 2.d4 Bb7


Partie 1
Eigentlich war 3.Bd3 vorgesehen, nicht 3.d5 – war trotzdem ganz gut.

B00 Owen Defense, 2.d4 3.d5 – Übungspartien 1

zurück zu B00 Owen Defense, 2.d4 3.d5


1.e4 b6 2.d4 d5 – 3.exd5

Musterpartie:

Übungspartien:
Partie 1

B00 Owen Defense, 2.d4 3.c5 – Übungspartien 1

zurück zu B00 Owen Defense, 2.d4 3.c5


1.e4 b6 2.d4 c5 – 3.d5

Musterpartie:

Übungspartien:
Partie 1

B00 Owen Defense, 2.d4 3.Bxa6 bzw. B00 Guatemala Defense – Übungspartien 1

zurück zu B00 Owen Defense, 2.d4 3.Bxa6 bzw. B00 Guatemala Defense


1.e4 b6 2.d4 Ba6 – 3.Bxa6

Musterpartie:

Übungspartien:
Partie 1

B00 Owen Defense, 2.d4 3.g6 – Übungspartien 1

zurück zu B00 Owen Defense, 2.d4 3.g6


1.e4 b6 2.d4 g6 – 3.c4

Musterpartie:

Übungspartien:
Partie 1